Witaj, jak możemy Ci pomóc?

Wzory dokumentów stosowanych ...

Wzory dokumentów stosowanych przy najmie instytucjonalnym

Wchodzące właśnie w życie rozporządzenie ustala treść wniosku o najem oraz oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu – dokumentów wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o zawarcie umowy tzw. najmu instytucjonalnego.

Ustawa z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 ze zm.) określa procedurę wyłaniania najemców mieszkań wybudowanych przez operatorów mieszkaniowych. Przewidziane są w tym zakresie m.in. kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, takie jak przykładowo osiąganie niskich dochodów przez członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem, niepełnosprawność dziecka, brak posiadania na własność lokalu mieszkalnego czy status repatrianta. Jednocześnie stosowanie tych kryteriów ma nie naruszać prawa wynajmującego do zawierania umów z takimi najemcami, którzy dają rękojmię terminowego uiszczania świadczeń pieniężnych wynikających z zawartych umów najmu.

Informacje niezbędne do określenia pierwszeństwa w najmie lokali operatorzy mieszkaniowi będą pozyskiwać z wniosków o najem, składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na najemców. Ich treść została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 30.11.2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2306). We wniosku będą podawane m.in. takie informacje, jak określenie, czy zawiera się umowę najmu z opcją czy bez opcji oraz wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Możliwe będzie także wskazanie we wniosku rodzaju preferowanego mieszkania na wynajem, np. przez podanie ilości pokoi. Jeżeli spełniane są kryteria pierwszeństwa, to do wniosku dołączane będą ponadto kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.

Nowe rozporządzenie określa również treść oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu – dokumentu składanego wraz z wnioskiem o najem.

Rozporządzenie wchodzi w życie 28.12.2017 r.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl,